กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ

<ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลรูปภาพในแผ่นซีดี>
โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลรูปภาพในซีดีแผ่นนี้อย่างระมัดระวัง ผู้ใช้ข้อมูลรูปภาพในซีดีแผ่นนี้จะถูกถือว่าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลรูปภาพที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้แล้ว

●ท่านไม่สามารถใช้ข้อมูลรูปภาพในซีดีแผ่นนี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิตซีดีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ในกรณีจะใช้งานนอกเหนือวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดแจ้งมายังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเบปปุ (ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงและเงื่อนไขจะเรียกว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว”) เพื่อขออนุญาตและสิทธิ์การใช้้

<วัตถุประสงค์การผลิตซีดีรูปภาพ>

เพื่อใช้ในการวางแผนจัดทัวร์และเป็นข้อมูลสนับสนุนการขายทัวร์ให้แก่ลูกค้าเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองเบปปุ
เพื่อใช้ประกอบบทความสำหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเมืองเบปปุผ่านทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ หรือเว็บไซต์

●ลิขสิทธิ์ในข้อมูลรูปภาพที่อยู่ในซีดีแผ่นนี้ เป็นลิขสิทธิ์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดโอะอิตะ และบุคคลที่สามที่มอบรูปภาพเหล่านี้ให้แก่เมืองเบปปุ
●องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลรูปภาพในซีดีแผ่นนี้


●ท่านไม่มีสิทธิ์ดัดแปลง ทำซ้ำ โอน ขายจำหน่ายหรือให้เช่าซีดีแผ่นนี้
●หากพบการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลรูปภาพในซีดีแผ่นนี้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ซีดีแผ่นนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


●หากมีปัญหาหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลรูปภาพในซีดีแผ่นนี้เกิดขึ้น กฎหมายญี่ปุ่นจะเป็นกฎหมายที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาเพื่อหาข้อยุติปัญหาหรือข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้น